Predstavniki za Svet staršev PŠ Svečina

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje Svet staršev.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • potrjujejo delovne zvezke,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o Letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v Svet zavoda,
 • opravlja druge naloge, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Izvoljeni in potrjeni so naslednji predstavniki razredov:

 • za 1. razred – Jožica Gornik
 • za 2. razred – Katja Šnuderl,
 • za 3. razred – Tatjana Kren Hlebič,
 • za 4. razred – Tina Kren Mihajlović,
 • za 5. razred – Alenka Valdhuber.